Objavljen v Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v

Objavljen v Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, št. 56/15) je Občinski svet Občine Sveti Andraž v … Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega, drugega in 4. Pobudniki izpodbijajo 29. člen ZPNačrt-B, ki je prehodna določba tega predpisa, in 1. člen ZPNačrt-C, ki spreminja oziroma dopolnjuje navedeno prehodno določbo. Ustavno sodišče šteje, da je izpodbijan 29. člen ZPNačrt-B, objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/12 in 109/12. 5. NA PODLAGI 52. ČLENA STATUTA OBČINE ŠENTJERNEJ … 57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Skl.US:U-I-43/13-19, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za grad-njo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za od-mero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik

(Uradni list RS, št.: 57/2012; ZPNačrt-B) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj, št. 14/08-UPB2), je Svet občine Šoštanj na svoji 9. redni seji, dne 18. 11. 2015, sprejel ODLOK O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ŠOŠTANJ 1. UVODNE DOLOČBE 1.1. Pravna podlaga 1. člen

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE ZPNačrt-B tako ne more preprečiti. Tudi ob morebitni ugotovitvi protiustavnosti 29. člena ZPNačrt-B bodo veljavni sklepi o širitvi območij stavbnih zemljišč ostali podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo na teh območjih. Ustavno sodišče je predlog za zadržanje izvrševanja 29. člena ZPNačrt-B v …

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B, Uradni list RS. št. 57/2012) in 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin 22/11), je občinski svet na 20. redni seji dne 20.12. 2012 sprejel SKLEP

57/12-ZPNačrt-B, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Skl.US:U-I-43/13-19, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za grad-njo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za od-mero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik DIREKTORAT ZA KULTURNO DEDIŠČINO - zdruzenjeobcin.si dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B, Uradni list RS št. 57/12 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona prostorskem načrtovanju - ZPNačrt-C, Uradni list RS št. 109/12) sta s prehodnima določbama občinam ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU …